2020 წლიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის მიწის რეგისტრაცია გამარტივდება


Похожее изображениеმიწის რეგისტრაციას საქართველოს მოქალაქეები კიდევ უფრო მარტივად შეძლებენ. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები მთავრობამ დღეს დაამტკიცა. ინიციატივა მთავრობის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარადგინა.

საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად, მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში დადგენილი რეგისტრაციის გამარტივებული წესი, რომელიც 2020 წლის პირველ იანვრამდე მოქმედებს, გახდება მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის ზოგადი წესი და იმოქმედებს უვადოდ.

წულუკიანის განცხადებით, 2016 წლიდან დაწყებული მიწის რეგისტრაციის რეფორმის გახანგრძლივება, მოქალაქეთა მხრიდან რეფორმის მიმართ მაღალი ინტერესითაა განპირობებული.

„რეფორმის ამოქმედების შემდეგ მოქალაქეთა მიმართვიანობა, საშუალოდ, ხუთჯერ გაიზარდა, ხოლო მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის ტემპი – სამზე მეტჯერ. მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა და რეფორმის ფარგლებში საჯარო რეესტრსა და მოქალაქეს შორის საფუძვლიან დავათა მცირე ოდენობა ადასტურებს, რომ 2016 წელს დაწყებული მიწის რეგისტრაციის რეფორმა წარმატებულია. 2016 წლიდან დღემდე წარმატებით დარეგისტრირდა 738 483 განაცხადი, რაც დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 2016 წლამდე დარეგისტრირებულ ფართობზე სამჯერ მეტია. სწორედ ამიტომ აქამდე მოქმედი მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული წესი გახდება ზოგადი წესი და იმოქმედებს უვადოდ“, – აღნიშნა თეა წულუკიანმა.

სამინისტროს ცნობით, რეგისტრაცია კვლავ იწარმოებს ორი სახით: სპორადული და სისტემური წესით.

„როგორც სპორადული, ისე სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში: ფართოვდება უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ლეგალიზების საფუძვლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ დოკუმენტებით, რომლებითაც მიწის რეგისტრაცია დღეს შესაძლებელი არ არის, მოქალაქეები მიწის დარეგისტრირებას შეძლებენ. მაგალითად, მიღება-ჩაბარების აქტი ან მებაღის წიგნაკი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით შედგენილად ჩაითვლება, თუ მასში არ არის მითითებული დოკუმენტის გაცემის წელი;

კიდევ უფრო მარტივდება ფორმის დაუცველად დადებული გარიგებების საფუძველზე უფლებათა რეგისტრაციის წესი. შესაბამისად, ამგვარი გარიგების საფუძველზე მიწის რეგისტრაციას მეტი მოქალაქე შეძლებს. კერძოდ, რეგისტრაცია შესაძლებელი ხდება დოკუმენტის ასლის საფუძველზე, თუკი ასლი დაცულია ეროვნულ არქივში, საჯარო რეესტრში ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს არქივში;

მარტივდება საკუთრების უფლების რეგისტრაცია საკარმიდამო მიწის ნაკვეთებზე. იმ შემთხვევაში, თუ საკარმიდამო მიწის ნაკვეთზე არ იძებნება უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული ცნობით;

შესაძლებელი ხდება საკუთრების უფლების რეგისტრაცია იმ კომლების [ოჯახების] მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც აღრიცხულნი არიან საკომლო წიგნებში, მაგრამ საკომლო წიგნში მათი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია შევსებული არ არის. დღეს ამგვარი მიწის რეგისტრაცია არ არის შესაძლებელი. ასეთი შემთხვევებისთვის კანონპროექტით დგინდება ფაქტობრივად დაკავებული მიწის ნაკვეთის მაქსიმალური ზღვრული ნორმა − 0,75 ჰა, რაც, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკომლო წიგნების ანალიზის საფუძველზე, საოჯახო მეურნეობებისთვის გამოყოფილი მიწის ოდენობების საშუალო მაჩვენებელია.

გარდა ამისა, სისტემური რეგისტრაციის შემთხვევაში: რეგიონს, სადაც სისტემური რეგისტრაცია განხორციელდება, განსაზღვრავს იუსტიციის მინისტრი საჭიროებისა და სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე; აზომვითი სამუშაოების ზუსტად ჩატარების მიზნით, იმისათვის, რომ თითოეული მესაკუთრის უფლება სრულად იქნეს დაცული, პროექტის ფარგლებში საკადასტრო სამუშაოების ჩატარება შეეძლებათ მხოლოდ აკრედიტებული სუბიექტის მიერ სერტიფიცირებულ პირებს; მიწის ნაკვეთისა და საკადასტრო ნახაზზე ასახული მიწის ნაკვეთის იდენტურობა, ნაცვლად მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლისა, დადგინდება სააგენტოს მიერ; თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლებას სააგენტო აღიარებს; სააგენტო საკუთრების უფლებას აღიარებს თვითნებურად დაკავებულ ისეთ სათიბ, სახნავ ან საკარმიდამო მიწის ნაკვეთებზეც, რომლებზეც განთავსებული არ არის შენობა-ნაგებობა ან ისინი არ წარმოადგენენ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე ნაკვეთებს.

სპორადული რეგისტრაციის ფარგლებში: თუკი სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ მიწის ნაკვეთზე დაინტერესებული პირის უფლება ვერ დადასტურდება, საჯარო რეესტრი განსაზღვრავს, რამდენად ექვემდებარება საკუთრების უფლება აღიარებას და მხოლოდ დადებითი პასუხის შემთხვევაში გადაუგზავნის საქმეს მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას, რაც განტვირთავს კომისიებს საქმეებისაგან და დააჩქარებს განხილვის პროცესს; იცვლება აღიარების კომისიების მიერ სააგენტოდან გადაგზავნილი საქმეების განხილვის ვადა და ის განისაზღვრება 3 თვით. პასუხის გაუცემლობა ჩაითვლება მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმად და გასაჩივრდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ცვლილება მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ აღიარების კომისიაში საქმეების განხილვის ხანგრძლივობა და გაჭიანურება დღეს მოქმედი რეგულაციის ერთ-ერთი გამოწვევაა;

ფართოვდება მიწის მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ცნება. მათ შორის, თუკი დღეს ასეთ დოკუმენტად მიიჩნევა ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივში აღრიცხული, 1994 წლამდე თვითნებურად დაკავებული მიწა, ახალი რეგულაციით ეს წესი გავრცელდება 2004 წლის 4 ოქტომბრამდე თვითნებურად დაკავებულ მიწებზე, რაც მიწის დაკანონებას გაუადვილებს მოქალაქეებს, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს 1995 წლიდან ფლობენ.

აღსანიშნავია, რომ არც სპორადული და არც სისტემური რეგისტრაციის შემთხვევაში, 2021 წლის პირველ იანვრამდე მიწის დაკანონება არ მოახდენს გავლენას იმ ოჯახების სარეიტინგო ქულებზე, რომლებიც იღებენ სოციალურ დახმარებას და სარგებლობენ სხვადასხვა შეღავათებით. შესაბამისად, ასეთ ოჯახებს შეუნარჩუნდებათ სოციალური დახმარება და ყველა შეღავათი, რითაც მიწის რეგისტრაციამდე სარგებლობდნენ“ ,- აცხადებენ იუსტიციის სამინისტროში.

ამასთან, მინისტრის განმარტებით, კანონის ფარგლებში, 2022 წლის პირველ იანვრამდე დოკუმენტაციის მოძიება და სისტემატიზაცია, გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დამოწმება, სანოტარო მედიაცია, მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება, ფაქტების კონსტატაცია უსასყიდლოდ, საზღაურის გარეშე შესრულდება, ხოლო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება და მასში ცვლილება სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის გარეშე დარეგისტრირდება.

სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში, 2022 წლის პირველ იანვრამდე სამკვიდრო მოწმობის გაცემა უფასო იქნება.

ამასთან, თეა წულუკიანის ინფორმაციით, ტყის ფონდისა და ოკუპირებული ტერიტორიების მიღმა რეგისტრირებულია ორი მილიონი ჰექტარი, ხოლო დასარეგისტრირებელი რჩება მილიონ-ნახევარი ჰექტარი.

„აქედან, ძალინ დიდი ფართობი რეგისტრირდა ბოლო 3 წლის მანძილზე. ჩვენი მიზანია, მომდევნო 3 წელიწადში დარჩენილი მიწებიც რეგისტრირდეს“, – დასძინა თეა წულუკიანმა.
SOS! - ვის რაში სჭრდება "სანტას კომპლექსი" 258 026 ლარად და ნაძვის ხე 998,072 ლარად?!


„სანტას კომპლექსის“ ესკიზი
“სანტას კომპლექსი”

როგორც ჩანს,  თბილისის მერიას ფული თავზე საყრელი აქვს, რადგან  ახალ–ახალ  ახირებებს იგონებს და რეალობაში მოყავს. მაგალითად, საახალწლოდ “სანტას კომპლექსის”  დადგმა მოიფიქრა და მის ასაშენებლად 258 026 ლარის დახარჯვას გეგმავს. ელექტრონული ტენდერი თბილისის მერიამ უკვე გამოაცხადა.

კომპლექსი 200 კვ.მ გართობის 2-სართულიან კონსტრუქციას უნდა მოიცავდეს, რომელშიც მოეწყობა თოვლის ბაბუას ოთახი, სახელოსნო, კინო ჩვენების სივრცე და სანტას სამზარეულო. კონსტრუქცია 20 დეკემბერს უნდა დამონტაჟდეს, მისი ექსპლუატაციის ვადა 25 დეკემბრიდან 13 იანვრის ჩათვლით განისაზღვრება, ხოლო დემონტაჟი 17 იანვრამდე უნდა მოხდეს.

ფული იქეთ იყოს, რატომ “სანტას” და არა “თოვლის ბაბუას” კომპლექსი? რატომ ანგრევთ ტრადიციულს და ნერგავთ უცხოს, არაქართულს ? პატიცვემულო ჩინოსნებო, ხალხის მიერ არჩეულნო, ტურისტების გახარებაზე უფრო ფიქრობთ   თუ ჩვენი,  ადგილობრივი ბავშვების? იმ ტურისტმაც გაიცნოს ჩვენი ძველებური, ტრადიციული და უნიკალური “თოვლის ბაბუა”.

Картинки по запросу საახალწლო განათება

თუ “სანტას კომპლექსი”  სიახლეა და აქამდე არ გვქონია,  ნაძვის ხემ რაღა დაუშვათ, თითქმის ყოველ წელს რომ ცვლიან?   2020 წელს თბისლისს ახალი ნაძვის ხით დაამშვენებს, თუმცა  ხეც არაა, რკინის კარკასი. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ, იტალიურმა IDO SRL-მა მიიღო, რომელიც “თბილსერვის ჯგუფს”, 25 მეტრის სიმაღლის ალუმინის კონსტრუქციის ნაძვის ხეს მიაწვდის, წერს  bm.ge.

გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, ნაძვის ხის ღირებულება 304,848 ევროს ანუ დღევანდელი კურსით 998,072 ლარს შეადგენს. მერიასა და კონტრაქტორს შორის ხელშეკრულება 25 სექტემბერს გაფორმდა.

ამავე  კომპანიასთან  კიდევ ორ ტენდერზე გააფორმდა ხელშეკრულება – 387,150 ევროს ღირებულების (1,267,529 ლარის) ხელშეკრულება “საახალწლო განათებული კონსტრუქციებისა და აქსესუარების შესყიდვისთვის”, რომელიც  30 სექტემბერს გაფორმდა და  137,512 ევროს ხელშეკრულება (450,214 ლარის), რომელსაც  ხელი 21 ოქტომბერს მოეწერა, რომელიც  „საახალწლო განათებული კონსტრუქციებისა და აქსესუარების შესყიდვას“ ითვალისწინებს.

Картинки по запросу нечего есть

სიმართლე უნდა ვთქვა, ცხოვრება ის ე გაჭირდა, ზოგიერთ თბილისელს საახალწლო სუფრაზე ხორციც სანატრელი ექნება და გოზინაყიც, და ალუმინის ნაძვის ხე რამდენად გაახალისებს ან “სნატას კომპლექსის” ნახვის სურვილი რამდენად ექნება, რთულად პროგნოზირებადი არაა…

ანა ბახტაძე

www.premiumi.ge
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობამ იკლო – ამირან გამყრელიძე


Картинки по запросу анализ кровиდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა  ამირან გამყრელიძემ სისხლში ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირებით გასულ წელს ჩატარებული კვლევის შესახებ ისაუბრა. როგორც მან აღნიშნა, ოჯახები, სადაც კვლევისას ტყვიის შემცველობა მომატებული იყო, ხელახლა შემოწმდნენ და ამ მხრივ პოზიტიური შედეგი არის.

„შედეგების მხრივ პოზიტიური ტრენდია. ვნახეთ, რომ ტყვიის შემცველობა დაკლებისკენ მიდის. რჩევა-დარიგებამ, თუ როგორ მოიქცნენ ოჯახის წევრები, როგორ დაალაგონ სახლი… ამ ახსნა განმარტებითმა და საგანმანათლებლო მუშაობამ პირველი შედეგები უკვე გამოიღო. ხშირად მისვამენ კითხვას, კატასტროფასთან გვაქვს საქმე თუ არა. არა, ბატონო. მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მივმართავ, არა შემაშფოთებელი, არამედ საყურადღებო მონაცემებია, რაც ამ კვლევამ გვაჩვენა”, – განაცხადა ამირან გამყრელიძემ.

მან ყურადღება გაამახვილა შარშან ჩატარებული კვლევის შემდეგ განხორციელებულ ღონისძიებებზე. ამირან გამყრელიძის თქმით, სახელმწიფომ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული სტრატეგია მაშინვე შეიმუშავა.

„16 ოჯახი, სადაც ყველაზე მაღალი იყო ტყვიის შემცველობა, ყოველმხრივ შევისწავლეთ. ჩვენმა ეპიდემიოლოგებმა, პედიატრებმა, გარემოს სპეციალისტებმა, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებმა თექვსმეტივე ოჯახი შეისწავლეს. ასევე, ივლისში მოვიწვიეთ ამერიკული ორგანიზაციის ერთ-ერთი სპეციალური ჯგუფი, რომელსაც დიდი საერთაშორისო გამოცდილება აქვს ტყვიასთან დაკავშირებით. მათ სპეციალური აპარატურით შეისწავლეს იგივე 16 ოჯახი, ასევე საკონტროლო ოჯახები. გამოიკვლიეს ტყვიის შემცველობა საღებავებში, ჰაერში, წყალში, საკვებში. ამას გარდა, სახელმწიფომ ივლისში დაიწყო დიდი სახელმწიფო პროგრამა. 650 ბავშვის, ვისთანაც მომატებული იყო ტყვიის შემცველობა, ოჯახების შესწავლა ხდება სრულად. უკვე 35 პროცენტამდე შესწავლილია. ვისაც დახმარება სჭირდება, ეძლევა რკინის პრეპარატები, ვიტამინები, კალციუმის პრეპარატები…”,- განაცხადა ამირან გამყრელიძემ.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, ასევე, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით, ტყვიის მსოფლიო კვირეულისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია იმართება.

შეგახსენებთ, საქართველოში ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შესახებ 2018 წლის სექტემბერში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით,  გამოკვლეული ბავშვების 25 პროცენტის სისხლში ტყვიის შემცველობა 5-10 მკგ/დლ (მიკროგრამი დეცილიტრზე) ფარგლებში მერყეობდა, რაც მსუბუქ მატებაზე მიუთითებდა, ხოლო ბავშვების 16 პროცენტის სისხლში ტყვიის შემცველობა ტოლი იყო ან აღემატებოდა 10 მკგ/დლ-ს. კვლევამ მთელი საქართველოს მასშტაბით 1 578 ბავშვი მოიცვა, რომელთა ასაკი 2-7 წელია.
„სამარცხვინოა, რომ ქართველი ხალხი სოროსის ფულზე იყიდება“


Похожее изображениеდღეს ცნობილი მეცნიერის, დიდი პატრიოტის და საქართველოს გულშემატკივრის, აკადემიკოს გურამ შარაძის დაბადების დღეა.  მას 79 წელი შუსრულდებოდა.

გთავაზობთ გაზეთ “ახალ თაობაში” გამოქვეყნებულ  მის ერთეერთ ადრეულ ინტერვიუს , რომელიც დღეს მეტად ბევრის მთქმელია. სამწუხაროდ, იმ დროს მის სიტყვებს ქართველმა ხალხმა ყურადღება არ მიაქცია,  ეჩქარებოდა ევროპაში, ვარდებით ხელში….

– ბატონო გურამ, როგორ ხვდებით სოროსს, რომელიც მომავალ კვირაში თბილისში ჩამოდის?

– ჩემი ნება რომ იყოს, არ ჩამოვუშვებდი საქართველოში, ან თუ ჩამოვიდოდა, როგორც დახვდნენ უკრაინაში ლაყე კვერცხებით,  ისე დვხვდებოდი, ან ისე , როგორც საფრანგეთის სასამართლომ გამოაცხადა საერთაშორისო თაღლითად. ეს პოლიტიკური იარლიყი სოროსს საფრანგეთის სასამართლომ დიდი ხანია მიაკერა და არ უშვებენ.  ისე  დავხვდებოდი, როგორც დიდ ბრიტანეთში, სადაც ასევე არ უშვებენ, როგორც თაღლითს.  ასევე არ აქვს კარგად აწყობილი საქმე რუსეთსა და შუა აზიაში. საქართველო ყოველთვის იყო ასეთი სტუმრებისთვის ღია დერეფანი და ახლაც ჩამოდის. საფრანგეთი, უკრაინა და დიდი ბრიტანეთი  არიან ის ქვეყნები, რომლებიც მისაბაძი არ იყოს ჩემთვის.

– შეზღუდვის პირობებში  როგორ იმოქმედებთ?

– 1996 წელს პირველად გავილაშქრე სოროსის , როგორც ქართული ინტელექტუალური კაპიტალის გამყვლეფის წინააღმდეგ. , რომელიც გროშებად ყიდულობს ქართულ ინტელექტუალურ  კაპიტალს.  მაშინ დამესივნენ ცალკე პოლიტიკოსები, ცალკე  ე.წ.  ინტელიგენტები, რომ მაგით გვიდგას სული და მაგასაც როგორ ლანძრავო. კი არ ვლანძღავდი, არამედ ვახშობდი.  იგივე  ედუარდ შევარდნაძეც ძალიან მწარედ გამომეხმაურა, როცა პარლამენტის წევრი გახლდით.

– ბოლოს თვითონაც კარგად აკრიტიკებდა…

–საქმეც ეგაა. როცა მაილსის ჩამოსვლის წინააღმდეგ  გავილაშქრე, მაშინაც ძალიან გავეშებული დამესხნენ თავს.  ასევე გავილაშქრე მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის, პაკისტანელი შადმან ვალავის წინააღმდეგ. მაშინ ვთქვი, რომ ერთი შადიმან  ბარათაშვილი არ ეყოფოდა საქართველოს, პაკისტანელი შადიმანები  რომ არ შემოესიონ–მეთქი? ამასთან დაკავშირებით მთავრობის საგანგებო სხდომაზე შევარდნაძემ გამაკრიტიკა.  საერთოდ, შევარდნაძე ამათთან შედარებით  მორიდებული კაცი იყო, არ უყვარდა თავისებური  თავდასხმები ინტელიგენციაზე. ინტელიგენციას ერიდებოდა, მით უმეტეს, პარლამენტის წევრიც ვიყავი. იმდენად მოულოდნელი და მკაცრი იყო ჩემი გამოსვლა,  რომ შევარდნაძემ  სასტიკად  გამაკრიტიკა მთავრობის სხდომაზე, პარლამენტის წევრი შარაძე თავისი გამოსვლებით  აფრთხობს ჩვენს მოყვარებსო.  როდესაც მას მოუწყვეს ე.წ. ვარდების რევოლუცია და ჩამოაგდეს, მერე იცოცხლე, მაილსიც ცუდი გახდა და სოროსიც, მაგრამ გვიანი იყო თითზე კბენანი.

–  ისე, მაინც როგორ უნდა გავიგოთ ის, რომ  სოროსი ბუშის წინააღმდეგ გამოდის ამერიკაში, მაგრამ ბუშის საქართველოში ყოფნის შემდეგ ჩამოდის თბილისში?

– სიმართლე გითხრათ, არ მსმენია, სოროსი რამეს წერდეს და წერა–კითხვა იცოდეს. ის ძალიან მწყრალად არის  წერა–კითხვასა და განათლებასთან. თავს კარგად გრძნობს „სჩიოტთან“.  მსოფლიო  ვალუტას ბირჟაზეე როგორ ათამაშებს და როგორ იგებს  ამ თაღლითობით მილიონებს, ამისთვის მას ძალიან სდევნიდნენ ამერიკაში დოლარის კურსის  გაუფასურებისთვის მსოფლიო  ბირჟაზე.

– თუმცა საქართველოსთან მიმართულებაში, როგორც ჩანს, ბუშისა და სოროსის პოზიციები ემთხვევა ერთმანეთს.

– საქმე ისაა, რომ  ორივეს ცალ–ცალკე უზარმაზარი  ფული აქვს დახარჯული. ბუშმაც ხომ აღიარა, 4 მილიარდი დავხარჯეო. ამას არასოდეს აღიარებდა.  ამერიკა ყოველთვის ხარჯავდა  და მთელ მსოფლიოს ათამაშებდა, მაგრამ ამას პრეზიდენტები არ ლაპარაკობდნენ.  მაგრამ რამდენადაც მოვკარი ყური, ბუშმა ხაზგასმით თქვა, საქართველო, უკრაინა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა 4 მილიარდი დამიჯდაო.

–  როგორ ფიქრობთ, რატომ თქვა ასე ღიად ბუშმა, რამდენი ფული დახარჯა საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში?

– არ ვიცი, არ მესმის. როცა რაღაც ლოგიკას ვხედავ, მაშინ მესმის, მაგრამ ასე ულოგიკო სიტუაციაზე ვერაფერს ვიტყვი. სოროსი ცალკე აქეთ მილიონებს ყრიდა  შევარდნაძის ჩამოსაგდებად, ცალკე აქეთ დემოკრატებს  მხარს უჭერდა.

– თუმცა შევარდნაძის სკამის  შესანაჩუნებლადაც  არ დაუკლიათ ფულის ხარჯვა თავის დროზე.

– შეიძლება. ამდენი არ მსმენია, მაგრამ, ყოველ შემთხვევაში, საქართველოსთვის კარგ  საქმეში რომ  არ დახარჯავდა ფულს, ფაქტია.

– ბატონო გურამ,  კაცს აქვს ფული და უნდა ვიღაცას დაეხმაროს და რატომ არის ეს მიუღებელი?

–  ფული რომ აქვს, გასაგებია, მაგრამ რატომ არ გაქვთ თქვენ ფული, ან რატომ არ მაქვს ფული მე? ჩემი წიგნები სიმაღლეზე რომ დააწყოთ, სოროსი ლილიპუტი გამოჩნდბა. მე  ორი გროში არ მაქვს, სოროსი კი – მილიარდერია.  საქმე ისაა, ფული საიდან აქვს.  ის ფულს შოულობს კაცობრიობის წინააღმდეგ თაღლითური მოღვაწეობით და კაცობრიობის ჩასაძირად.

– და კარგ საქმესაც ხომ ახმარს?

–  რომელ კარგ საქმეს? ფულს შოულობს თაღლითური გზით და ისევ თაღლითურ და ანტიკაცობრიულ საქმეებში აბანდებს იმ ფულს , რომ კიდევ ანტიკაცობრიული საქმეებით იშოვოს ფული.  ბუშს არ დავხვდი იმიტომ, რომ სანამ ის ჩამობრძანდებოდა, ჩემთან იყო ლონდონიდან ადამიანის უფლებათა  დამცველი სამი პიროვნება. მათ მკითხეს, ხვალ ბუშს ხვდებით?  მე რატომ უნდა დავხვდე ბუშს–მეთქი. იმიტომ რომ ამერიკის პრეზიდენტიაო.  ამერიკის მოსახლეობამ და მისმა ამომრჩეველმა საკუთარი პრეზიდენტი ხუთ  ამერიკელ სულელს შორის  დაასახელა, მე, ქართველი, გურამ შარაძე რატომ უნდა დავხვდე, თუ ისინი არ სეცემენ პატივს. რომ მცოდნოდა, ბუში დააკმაყობილებდა ჩემ მრავალწლიან მოთხოვნას, მაილსი გაეწვია და  მოეშორებინა ჩვენთვის,  რომელიც საქართველოს  აძულებდა ბუშსაც და ამერიკასაც, მაშინ მართლაც შეიძლებოდა  დავხვედროდი. თუმცა სატანამ  ბოლოს კუდი მაინც მოიქნია  და მაინცდამაინც ილია ჭავჭავაძის  სამშობლო კუთხეში, მაინცდამაინც ყვარელში გახსნა ბაპტისტურ–ევანგელისტური ეკლესია. ამით ჩაგვაფურთხა და ცინიკურად მიგვანიშნა, რომ თვით ილია ჭავჭავაძის  სამშობლოშიც კი გავხსნი ანტიმართლმადიდებლურ  რელიგიურ  ცენტრებსო. მაგრამ მაილსიც და სოროსიც საქართველოს დასქაცევად  მოდიან და მიდიან. კიდევ ერთხელ მინდა ქართველ ხალხს  მივმართო ამასთან დაკავშირებით. ვაფრთხილებდი, რაც ელოდა  ქართველ ხალხს  სოროსის ჰუმანისტობით და ჰუმანიტარული დახმარებებით.

– ისე, შევარდნაძის პოლიტიკიდან ჩამოცილებაც ხომ აუცილებელი იყო.

– სოროსმა რომ გააკეთა  თუ ქართველმა ხალხმა? ეს ქართველ ხალხს უნდა გაეკეთებინა და არა სოროსის მიერ  დაფინანსებული ვარდების  რევოლუციით იმაზე უარესი დაესვა ქართველი ხალხისთვს.  შევარდნაძის წასვლამდე ნახევარი წელი იყო  დარჩენილი. ეს იქნებოდა კარგი და არა 20–30 ლარით  და მილიონებით, რომელიც გარემოვაჭრეებს და წალენჯიხელებს  დაურიგეს. ეს არის სამარცხვინო, რომ ქართველი ხალხი სოროსის ფულზე  იყიდება.

– ბატონო გურამ, იმდენი ქენით,  რომ ლანა ღოღობერძეს სალომე ზურაბიშვილთან  საქმე გაუფუჭეთ…

– აქეთ მივდივარ… მეუბნებიან, სულ რომ აკრიტიკებ, აკრიტიკებ, ერთი კარგი საქმე ვერ გააკეთაო?  სხვათა შორის, მინდა ვთქვა, ძალიან მომწონს, იმ „ანდროპოვის ყურებს“ რომ ანგრევს; ძალიან მომწონს, ლევან ალექსიძე და ლევან ბერძენიშვილი რომ გამოაგდო ერთი თავისი მრჩევლობიდან, ხოლო მეორე –  პარლამენტის განათლებისა და  მეცნიერების  კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან. ასევე ძალიან მომწონს, ლანა ღოღობერიძე  ელჩობიდან რომ გამოიწვია, რომელიც იქიდან ხან თითს გვიქნევს, ხან კიდევ წივის და კივის.  აქამდე ძალიან „ღირსულად“ ეჭირა ლანა ღოღობერიძეს თავი, დაწყნარებული და დამშვიდებული აქებდა და ადიდებდა პრეზიდენტს, ახლა კი ანჩხლი დედაკაცივით წივის და კივის ტელეეკრანზე სტრასბურგიდან.

– ბატონო გურამ, თქვენ არ ისურვებდით საფრანგეთის ელჩობას, რომ შემოეთავაზებინათ?

– ათი წელი პარლამენტში რომ ვიყავი, კალამი ხელიდან არ დამიგდია და რამდენიმე წიგნი დავწერე პარლამენტში ყოფნისას, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ დიდი დრო დავკარგე, მით უმეტეს, მე რომ პარლამენტში არ ვყოფილიყავი,  საქართველოს ეროვნულ განძს პარიზიდან და ჰარვარდიდან ვერ ჩამოვიტანდი. ამიტომ საფრანგეთის ელჩობა და დროის დაკარგვა მინდა მე ახლა?!

„ახალი თაობა“ N 142, 25 მაისი 2005
130 000 ადამიანს  საარსებო მინიმუმზე ნაკლები ხელფასი აქვს


Картинки по запросу საფულე ლარი130 000 ადამიანს ამ ქვეყანაში სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები ხელფასი აქვს, – ამის შესახებ პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ, ირაკლი პეტრიაშვილმა საქართველოში მინიმალური ხელფასის თემაზე კონფერენციის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა

მისი თქმით, სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით, სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია ეკონომიკური დოვლათის შექმნისთვის და ზოგადად, ეკონომიკის განვითარებისთვის ხელის შეწყობაა.

„სიცოცხლის უზრუნველყოფა გახლავთ სახელმწიფოს ფუნქცია. 130 000 ადამიანს ამ ქვეყანაში აქვს სახელმწიფოს მიერვე დაწესებულ საარსებო მინიმუმზე, ანუ რაც ადამიანს სჭირდება თვიდან თვემდე რომ იცოცხლოს, ამაზე ნაკლები ხელფასი. 100 ლარზე ნაკლები ხელფასი აქვს 23 500 ადამიანს, რაც ბუნებრივია, ქმნის უამრავ გამოწვევას და საფრთხეს ქვეყნისთვის. ფაქტია ის, რომ ქვეყანას აქვს ამბიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართლიანი გარემო იყოს და სამართლიანი გარემო მანამდე ვერ იქნება, ვიდრე ბიზნესს ეძლევა საშუალება, რომ ბიუჯეტს ფული მოპაროს.

ფულის მოპარვა გამოისახება სწორედ დღეს არსებულ მინიმალურ ხელფასში. ვერ დამანახებთ ვერც ერთ დასაქმებულს, რომელიც 20 ლარად თანახმაა, რომ დასაქმდეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ კონვერტით ხდება ხელფასების გადახდა. კონვერტით ხელფასების გადახდა კი ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადი ადეკვატურად არ შედის.

აქედან გამომდინარე, ბიუჯეტს უჩნდება პრობლემები იმ სოციალურ გამოწვევებთან დაკავშირებით, სადაც იგივე საარსებო შემწეობა გახლავთ 40-დან 60 ლარამდე, რაც ასევე ბევრად ნაკლებია, ვიდრე სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურის მიერ დაწესებული საარსებო მინიმუმი. ეს არის კოლოსალური პრობლემები. არ ვამბობ, რომ ყველაფერს მოაგვარებს მინიმალური ხელფასი და მხოლოდ 1 კომპონენტი, იგივე პროგრესული გადასახადები და ა.შ., მაგრამ ბევრი ჩვენი მოქალაქისთვის ადეკვატური მინიმალური ხელფასის არსებობა ქვეყანაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია”, – განაცხადა ირაკლი პეტრიაშვილმა.

მისივე თქმით, მინიმალური ხელფასის კუთხით, მთელ მსოფლიოში საქართველო 111-ე, ხოლო ევროპულ ქვეყნებში ბოლო ადგილზეა.

commersant.ge
პრეზიდენტი და შეწყალების საკითხი – ხარვეზიანი სისტემა თუ...


დიმიტრი გაბუნიაბოლო დღეების განმავლობაში პრეზიდენტ ზურაბიშვილს 28 აგვისტოს, მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების შეწყალებასთან, კონკრეტულად კი რამდენიმე მსჯავრდებულის შეწყალებასთან დაკავშირებით აკრიტიკებენ.

საუბარია 2014 წელს პოლიციელ თარაშ მუკბანიანის მკვლელობისთვის, 2004 წელს დავით ოთხმეზურის მკვლელობისა და 1994 წელს გიორგი ქოიავას მკვლელობისთვის მსჯავრდებულების შეწყალებაზე. მმართველი გუნდი და ოპოზიცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან ამ საკითხის ირგვლივ დამატებით განმარტებებს მოითხოვენ.

მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა სულ 34 მსჯავრდებული, მათ შორის 1 არასრულწლოვანი და 8 ქალი შეიწყალა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ შეწყალებულთა შორის ერთ-ერთი პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებულიც იყო, რასაც საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა. 29 აგვისტოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ ფაქტის განმარტებას არ აპირებს, რადგან შეწყალება მისი დისკრეციული უფლებაა.

დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მსჯავრდებულთა შეწყალებაზე მორატორიუმი გამოაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, წესები, რომელიც შეწყალებას ეხება, უნდა გადაიხედოს და შემუშავდეს პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის მიერ.

„მინდა მივმართო საზოგადოებას, რადგან მესმის მათი წუხილი. ეს ჩემი წუხილიცაა, როცა რომელიმე ჩემს გადაწყვეტილებაზე შფოთავენ. ამიტომაც მოვედი აქ. შეწყალება არ არის ის, რაც ზოგს ჰგონია – ვინმეს გამართლება; არც რევიზიაა რომელიმე სასამართლოსი. ეს არის სუბიექტური, პერსონალური გადაწყვეტილება, მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ. ეს არის გარემოებების, მოცემულობების შეფასება. ამიტომაც წინათაც ვთქვი, რომ ინიციატივა მაქვს – წესები, რაც შეწყალებას ეხება, გადაიხედოს. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარესთან კონსულტაცია იყო. ჩემი ვერსიაც გადაეცემა თავმჯდომარეს და მომავალი კვირიდან სამუშაო ჯგუფი შედგება, რომელიც ჩამოაყლიბებს იმ წესებს, რაც შეშფოთებას აღარ გამოიწვევს. ასევე, ვაცხადებ მორატორიუმს შეწყალებაზე“, – განაცხადა  სალომე ზურაბიშვილმა.

იუსტიციის მინისტრის  შეფასებით, შეწყალების სამართლიანი სისტემის შექმნა არის ძალიან მარტივი, თუ ამ სისტემაში ჩაერთვებიან პროფესიონალები, ვისაც შეუძლია, შეაფასონ ესა თუ ის პატიმარი არის რესოციალიზებული, რეაბილიტირებული და შეიძლება თუ არა მისი გაშვება გარეთ.

„გლდანში, მაგალითად,  მუხლჩაუხრელად შრომობენ პატიმრები, უმრავლესობა მათგანი 10-16-18 წელია გლდანის საპატიმროშია, მანამდე სხვა საპატიმროებში იყვნენ. ისინი არიან ადამიანები, ვისაც მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულები აქვთ ჩადენილი, მაგრამ თავიანთ ცხოვრებითა და შრომით აჩვენეს, რომ რესოციალიზაციის უნარი შეიძინეს. ესეც არ არის საკმარისი იმისთვის, ითქვას, რომ ეს პატიმრები დღესვე უნდა იყვნენ შეწყალებული. აუცილებელია, ფსიქოლოგმა, რეაბილიტაციის სპეციალისტმა, სოციალურმა მუშაკმა შეაფასოს და უთხრას პრეზიდენტს, შეიძლება თუ არა ასეთი ადამიანის შეწყალება და არსებობს თუ არა რისკები. დღეს რისკების შეფასება არ ხდება“, – განაცხადა წულუკიანმა.

წულუკიანი ტეა 2

მინისტრის თქმით, ასევე აუცილებელია დაზარალებული მხარის და  ასევე  საზოგადოების აზრის გათვალისწინება.

პენიტენციურ სისტემაში არსებული გამოცდილება შეიძლება, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაიზიაროს, რადგან ეს სისტემა ჩვენთან უკვე არსებობს და ასევე, ამ სისტემას თავისი მხრიდან შესძინოს ახალი შტრიხები, რათა როდესაც პატიმარი გარეთ გავა, პირველი – დაზარალებული არ იყოს უკმაყოფილო, მას არ ჰქონდეს უსამართლობის განცდა, მეორე – საზოგადოებისთვის არ იყოს ამგვარი შეწყალება მიუღებელი და მესამე – ჩვენს საზოგადოების ყველა წევრს ჰქონდეს სიმშვიდის განცდა და არ ვიყოთ საფრთხის ქვეშ“, – აღნიშნა იუსტიციის მინისტრმა.

რაც შეეხება პრეზიდენტის მიერ ძებნილი მსჯავრდებულის შეწყალებას, წულუკიანის თქმით, აღნიშნული პატიმარი სისტემაში არც ახლა და არც წინა ხელისუფლების დროს არ ყოფილა, ის 2009 წლიდან იძებნება.

„ პენიტენციური სისტემა და იუსტიციის სამინისტრო და მთავრობა ვერ ჩაანაცვლებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. პრეზიდენტი არის პრეზიდენტი, თავისი უფლებამოსილებით, დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, მაგრამ უნდა მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილებები, რისთვისაც საჭიროა სისტემის ახლებურად აწყობა, რაც სულ არ არის რამე მძიმე ან კომპლექსური სამუშაო. საჭიროა ამას თავად პრეზიდენტი ჩაუდგეს სათავეში“, – განაცხადა წულუკიანმა.

 

 
რაღა უნიჭო ოროსნების როლი არჩიეს ჩვენმა პოლიტიკოსებმა და არა ბრძენი მოჭადრაკეებისა?


Картинки по запросу шахматыბახტაძე წავიდა, გახარია მოვიდა, უფრო სწორედ,  ერთი სავრძლიდან მეორეში გადმოჯდა. მინისტრთა კაბინეტი ვითომდა  შეიცვალა. „ქართული ოცნება“  გადამწყვეტ ნაბიჯებს მაინც არ დგამს. მრავალი საყვედურის შემდეგ ძლივს აღიარა, რომ კოჰაბიტაცია შეცდომა იყო, მაგრამ იმის იქით საქმე არ წასულა.

მმართველი გუნდის „გააქტიურების“  შემყურე ნაციონალებმა  შეხვედრები და კონსულტაციები განაახლეს  აშშ–ს ჩინოსნებთან. ამერიკელებთან შეხმატკბილებულ ურთიერთობას გემო „პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერმა  დაუმლაშა . დევით კრამერთან დაპირისპირების შემდეგ ირმა ინაშვილი  აშშ–ს საელჩოსთან აქციის ჩატარებას გეგმავს, რათა უთხრას ამერიკას , რომ „საქართველო აშშ–ს კოლონია არ არის“.

ამერიკაში აღშფოთდნენ, არ ეპიტნავათ სააკშვილის ძმაკაცობა და განაცხადეს, რომ მათი მიუკერძოებელი ქვეყანა  საქართველოს მეგობარი და გულშემატკივარია.

„ევრონაცების“ შურის ციებ–ცხელებამ არ გადაუარა,  ყოველწამს რაღაც ინიციატივებს აანონსებენ. ძველი ქოთნივით დალეწილ  პარტიას ვერ მოუყარეს თავი და დანარჩენ ოპოზიციურ ჯგუფებს მოუწოდებენ გაერთიანებისკენ?!

ტრადიციულად,  „ნაცების“  ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ არენაზე ჩნდება „ლეიბორისტული პარტია“ და არანაკლებ „გულანთებული“, თუმცა უტოპისტური  ქმედებებს უწევს პროპაგანდას. დანარჩენი ოპოზიციური პლანქტონი მაყურებლის როლს ამჯობინებს და პოლიტიკურ ბატალიებში არ ერთვება.

საქართველო ყოველთვის ცნობილი იყო ძლიერი საჭადრაკო სკოლით, ნიჭიერი მოთამაშეები ოსტატურად ამარცხებდნენ მოწინააღმდეგეს საერთაშორისო ტურნირებზე. დღესაც გრძელდება ეს საამაყო ტრადიცია.

Картинки по запросу шахматы

კითხვა მაქვს მკითხველთან – რაღა უნიჭო, ლაზაღანდარა ოროსნების როლი არჩიეს ჩვენმა პოლიტიკოსებმა და არა დაკვირვებული, ბრძენი მოჭადრაკეებისა? რომ ჰკითხო, ყველა იულიუს ცეზარზე ნაკლები არაა, დაფნის გვირგვინი აკლიათ მხოლოდ.

იმის მაგივრად რომ ქვეყანა ფეხზე დააყენონ,  გრძელვადიანი სტრატეგიები დაგეგმონ და ქმედითი ნაბიჯები გადადგან, დროს წელავენ, კანონებს სათვისოდ ირგებენ და კაპიტალს აგროვებენ, უზრუნველი ცხოვრებაც უნდათ და გარანტირებული მაძღარი სიბერე.

28 წელია რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. შედეგი? დაკარგული ტერიტორიები, არასტაბილური ეკონომიკა, იმიგრაციის დიდი ტალღა და სრული დემოგრაფიული კატასტროფა…

რას მივაღწიეთ ამ პერიოდში? უზარმაზარ საგარეო ვალს, უმუშევრობას, განათლების სიტემის მოშლას და ა.შ.  კი ბატონო, ბევრი რამ აშენდა კიდეც – მრავარსართულიანი კორპუსები ყოველ ნაბიჯზე, უთვალავი ბანკები, ლომბარდები, ტოტალიზატორები…

ოჰ, კიდევ ტურისტების დიდი ნაკადი , რომელსაც  ბრჭყიალა ქაღალდში გახვეულ  საქართველოს  თვალთმაქცურად ვაცნობთ…

ყელში ამოვიდა ყოველი მთავრობის ტრაბახი, ქვეყანაში ტურისტები შემოვიყვანეთ, უმადურებოო. იმ ტურისტებს ჩვენი დაქცეული აგროსექტორი 50 %–ითაც რომ ვერ უზრუნველყოფს საკვებით და თურქეთიდან შემოტანილი ხილ–ბოსტნეულით ვუმასპინძლდებით, რა ქვია ამას? ტურისტების მიერ დატოვებული ფული სხვას ვაძლევთ და რანაირად აშენდება ჩვენი ეკონომიკა?

ეკონომიკაზე  ხაზარაძე გამახსენდა – კუმ ფეხი გამოყო, მეც ნახირ-ნახირიო.  ახლა გაეხილა თვალი და დაინახა, რომ ქვეყანას პრობლემები აქვს. უკვირს, საბრალოს, სპეციალისტების ნაკლებობა. აქამდე სად იყოო, იტყვის ვინმე და ყველამ კარგად ვიცით – აქ იყო და თავის სასარგებლოდ იღვწოდა, ანვითარებდა „წარმატების ფორმულას“.

2019 წელი, უცნაური წელი დადგა. შეცდომების რთველს ველოდი მისგან, ის კი ჩქაროსნულ მატარებლად იქცა, რომელშიც „პატარა კაცუნებს“, მედროვეებს სურთ  შეხტომა და კარგი ადგილის დაკავება. მსურველი მრავლადაა და როგორ დაეტევიან ამ მცირე პლატფორმაზე, დრო გვიჩვენებს…

ალექსანდრე მგალობლიშვილი

premiumi.ge
ანანურის არქიტექტურული კომპლექსის ცალკეული არეალები ტურისტული ჯგუფებისთვის დაიკეტება


Похожее изображение„საყდრისის დაცვის კომიტეტმა“ გუშინ ანანურის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე ტურისტებისთვის რეგულაციების ამოქმედება მოითხოვა. ორგანიზაციის  წევრების თქმით, ანანურის სამონასტრო კომპლექსის გალავანი დაზიანებულია და იშლება.

ანანურის სამონასტრო კომპლექსი „საყდრისის დაცვის კომიტეტის“ წევრებმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს გენერალურ ინსპექციასთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად 29 ივლისს  დაათვალიერეს.

როგორც კომიტეტში აცხადებენ, თუ მიმდებარე ტერიტორიაზე მონიტორინგი არ გამკაცრდა, ტურისტების და ადგილობრივი დამთვალიერებლის ნაკადი, რომელიც გალავანზე უმისამართოდ დადის, კედლებს მთლიანად ჩამოშლის. მათივე თქმით, ტერიტორიაზე არ არის მინიშნებები, გიდები ტურისტებს არ უკრძალავენ გალავანზე ფოტოების გადაღებას და ასვლას, რაც კედელს აზიანებს, არ არის ჯებირები, რაც საფრთხეს წარმოადგენს დამთვალიერებლისთვის.

უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას, დუშეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობასა და საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს აერთიანებს, ანანურის არქიტექტურული კომპლექსის ცალკეული არეალები ტურისტული ჯგუფებისთვის დაიკეტება.

Похожее изображение

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ მხარეთა საერთო შეთანხმებით, ვიზიტორებისთვის შეიზღუდება გვიანი შუასაუკუნეებისდროინდელი ეროვნული კატეგორიის ძეგლის ის სივრცეები, რომლებზეც ქაოტური და უკონტროლო გადაადგილების შედეგად არქიტექტურული სტრუქტურის მექანიკურმა დაზიანებებმა ინტენსიური ხასიათი მიიღო.

„კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ძეგლზე წინასარეაბილიტაციომოსამზადებელი პროცესის ფარგლებში კრიტიკულ უბნებზე დამცავ ზრუდეებსა და საინფორმაციო მანიშნებს მოაწყობს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საინფორმაციო მხარდაჭერის საფუძველზე, ტურისტული კომპანიები და გიდები დაგეგმილი შეზღუდვის შესახებ სათანადო ცნობებს მიიღებენ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაცია კი კომპლექსზე მუდმივ ზედამხედველობას განახორციელებს. დროებითი ღონისძიებებით ანანურის არქიტექტურულ კომპლექსზე ვიზიტორთა ჯგუფების უკონტროლო ქმედებები აღიკვეთება.

მომდევნო წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და ორგანიზებით ანანურის კომპლექსზე ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო პროექტი დაიწყება და ძეგლის კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ყველა უბანსა და არქიტექტურულ ნაგებობას მოიცავს. სარეაბილიტაციო პროექტი ძეგლზე ტურისტული ნაკადების გადაადგილების მარშრუტებსაც გაითვალისწინებს, რაც სამომავლოდ ქაოტური ვითარების შექმნის ალბათობას გამორიცხავს.

ანანურის კომპლექსის ტერიტორიაზე ჭარბი ტურისტული ნაკადების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის პროცესს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით მიმდებარე ტერიტორიაზე დაწყებული ინფრასტრუქტურული კეთილმოწყობის პროექტი, რომელიც ავტოსაპარკინგე მეურნეობის, სავაჭრო პავილიონებისა და გამწვანებული სივრცეების მოწყობას ითვალისწინებს. ახალი ინფრასტრუქტურული სივრცის მშენებლობა წლის ბოლომდე დასრულდება და ის ხარისხობრივად გაამარტივებს სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებას და სავაჭრო პროცესებს“, – აცხადებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში.

 
თბილისში პუტინის განცხადებას პასუხობენ – "საქართველოს ისტორიით ევროპაც ამაყობს"


Картинки по запросу ზალკალიანიოფიციალური თბილისი რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას ისტორიული ფაქტების ტენდენციურად წარმოჩენის მაგალითად აფასებს. 

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის  თქმით, რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი განცხადებები არაერთხელ გაკეთებულა.

„რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ მსგავსი განცხადებები არაერთხელ გვსმენია, ეს ახალი არ არის, ადრეც ყოფილა და, რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული ფაქტების არასწორად, სუბიექტურად, ტენდენციურად წარმოჩენის მაგალითი. აქედან გამომდინარე, ის, რაზეც იყო საუბარი არასწორ ფაქტებზე დაყრდნობით გაკეთებული განცხადებებია და არასწორ კონტექსტში.

როდესაც ჩვენ ისტორიაზე ვსაუბრობთ, უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ისტორია არც მე-18 საუკუნიდან იწყება და  არც მე-19 საუკუნიდან. საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე უმრავი ფაქტი არსებობს არგუმენტირებულად, ეს ფაქტები მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა სწორედ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით, ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი და აღიარებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. თუ ჩვენ ისტორიულ წიაღსვლებში სვლა გვინდა, იმსჯელონ ამაზე და აქაც, მე ვფიქრობ, ჩვენს სასარგებლოდ არის ძალიან ბევრი ფაქტი“, – განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ  აღნიშნა, რომ მთავრობის ამოცანაა, საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია არა მხოლოდ ისტორიის შესახებ, არამედ მომავალი გეგმების შესახებ.

„სამწუხაროდ, პირველად არ გვესმის მსგავსი განცხადებები, რომელიც ეყრდნობა ფაქტების ფუნდამენტურად არასწორ ინტერპრეტაციას. საქართველოს ისტორია არის ის, რითაც თითოეული ჩვენგანი ამაყობს. საქართველოს ისტორია არის ევროპული ისტორიის ნაწილი და გარწმუნებთ, ევროპელებს, ისევე, როგორც მსოფლიო თანამეგობრობას აქვს ძალიან კარგი და დეტალური ცოდნა ჩვენი ისტორიის შესახებ.

როგორც ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი წარსულით, ასე ამაყობს ევროპაც, ვინაიდან, ჩვენ ვართ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი. ჩვენი ამოცანაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია არა მხოლოდ ისტორიის შესახებ, არამედ მომავალი გეგმების შესახებ და მომავალი გეგმა არის ძალიან ერთმნიშვნელოვანი და მარტივი – საქართველო გააგრძელებს ერთიანი სახელმწიფოს მშენებლობას და ამ მშენებლობაში მიიღებს მონაწილეობას თითოეული ადამიანი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს – ჩვენი ოსი და აფხაზი ძმები და თითოეული ეთნიკური წარმოშობის ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ჩვენს საერთო სამშობლოში, ეს არის ის, რაზეც სახელმწიფო უნდა იყოს ორიენტირებული.

ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი მთავრობა და პასუხისმგებლიანი მთავრობის მთავარი ამოცანაა, რომ დაიცვას ეროვნული ინტერესები და თავისი მოქალაქეების ეკონომიკური ინტერესები“, – განაცხადა მამუკა ბახტაძემ.

გუშინ რუსეთის ფედერაციის ლიდერმა განაცხადა, რომ  „1918 წელს საქართველომ გერმანიის ჯარის დახმარებით მოახდინა აფხაზეთის ოკუპაცია, 1919-1920 წლებში კი ქართული ჯარი უფრო სასტიკად იქცეოდა ოსეთში“.

putin1

“საქართველოს ხელისუფლებამ არ უნდა დაივიწყოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხალხებთან ურთიერთობის ისტორია, თუ მათთან ურთიერთობის დალაგება სურს”, – ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს.

“1918 წელს საქართველომ გერმანიის ჯარის დახმარებით მოახდინა აფხაზეთის ოკუპაცია. ოკუპანტები სასტიკად იქცეოდნენ. უფრო სასტიკად იქცეოდა ქართული ჯარი ოსეთში 1919-1920 წლებში. ეს სწორედ ისაა, რასაც დღეს გენოციდს უწოდებენ. ეს კარგად უნდა ახსოვდეს საქართველოს ხელისუფლებას, თუ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობის დალაგება სურს”, – აღნიშნა პუტინმა.
"ნაციონალური მოძრაობის" მოღალატეობრივი საქმიანობის მიმართ მოკრძალებული პოზიცია გვეკავა"


Похожее изображениеირაკლი კობახიძე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ეხმიანება და აცხადებს, რომ “ნაციონალური მოძრაობა” 2012 წლიდან ყველა ღონეს ხმარობს, რომ საქართველომ პრაგმატულ პოლიტიკას გადაუხვიოს და 11 წლის წინანდელ რეალობაში დაგვაბრუნოს.

პარლამენტის ყოფილი თავჯდომარის განცხადებით, 2012 წლამდე, “ნაციონალური მოძრაობა” ახორციელებდა ავანტურისტულ პოლიტიკას, რომელმაც რუსეთის ფედერაციას საშუალება მისცა, ფუნდამენტურად გაეძლიერებინა პოზიციები საქართველოში და შესაბამისად, სამხრეთ კავკასიაში.

როგორც კობახიძე წერს, “ნაციონალური მოძრაობის” ავანტურისტული პოლიტიკის შედეგად, რუსეთმა 2004-12 წლებში მიიღო მაქსიმალური სარგებელი, რაც მას საქართველოსთან მიმართებით შეიძლებოდა მიეღო.

„ამ პოლიტიკის შედეგი იყო ჩვენი ტერიტორიების 20 პროცენტის – აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სრული ოკუპაცია და მათი ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარება რუსეთის ფედერაციის მიერ, რამდენიმე ასეული დაღუპული ქართველი სამხედრო და სამოქალაქო პირი, რამდენიმე ათეული ათასი დევნილი, ოკუპირებული რეგიონების ფართომასშტაბიანი მილიტარიზაცია, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების კუთხით საქართველოს პოზიციების შესუსტება, საქართველოს ეკონომიკური დასუსტება.

შედეგების გათვალისწინებით, სიტყვა „ავანტურისტული“ არის იმ პოლიტიკის ყველაზე რბილი შეფასება, რომელსაც  “ნაციონალური მოძრაობა” ახორციელდებდა. თავისი არსით, “ნაციონალური მოძრაობის” პოლიტიკა იყო მოღალატეობრივი და ეფუძნებოდა ამ პოლიტიკური ძალის მთავარ თვისებას – მათ არ უყვართ სამშობლო და ყოველთვის ებრძოდნენ და დღესაც ებრძვიან იმას, რასაც სიტყვა სამშობლო გამოხატავს: დაწყებული სარწმუნოებით, დამთავრებული მამულით!

ირაკლი კობახიძის აზრით, ხელისუფლებაში „ქართული ოცნების“ მოსვლის შემდეგ, ნაციონალური მოძრაობის ავანტურისტული და მოღალატეობრივი პოლიტიკა პრაგმატული პოლიტიკით შეიცვალა. ამ პოლიტიკის მთავარი მხარდამჭერი დასავლეთი იყო.

„ქართული ოცნების“ პრაგმატულ პოლიტიკას აქვს მკაფიო წითელი ხაზები: დეოკუპაცია და დასავლური ინტეგრაცია არის პრინციპული მიზნები, რომლებსაც ხელისუფლება პრინციპულად არ დათმობს. თუმცა, სახელმწიფოს შიდა მტერს, კოლონა N5-ს, არც ახლა სძინავს. “ნაციონალური მოძრაობა” 2012 წლიდან ყველა ღონეს ხმარობს, რომ საქართველომ პრაგმატულ პოლიტიკას გადაუხვიოს და 11 წლის წინანდელ რეალობაში დაგვაბრუნოს.

მეთოდები ამ შემთხვევაშიც იგივეა – აგრესიული რიტორიკა, რუსოფობიის გაღვივება და რუსეთის ხელისუფლების ლიდერების მიმართ მდარე ფორმით გამოხატული პერსონალური შეურაცხყოფა. “ნაციონალები” პრაგმატულ პოლიტიკას უპირისპირდებიან ყველა საერთაშორისო ფორმატში, სადაც კი მათ ამის საშუალება აქვთ. ყველა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში “ნაციონალური მოძრაობის” ერთმა თუ მეორე განშტოებამ რუსეთთან დაკავშირებით პარლამენტში წარადგინა, იყო თავისი არსით პროვოკაციული და სწორედ რუსეთის წისქვილზე ასხამდა წყალს.

პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის თქმით, პროვოკაციის მორიგი გამოვლინება იყო “ნაციონალური” მოძრაობის მიერ წინასწარ მომზადებული პასუხი პარლამენტში 20 ივნისს დაშვებულ შეცდომაზე, რომელიც ზუსტად იმგვარად იყო დაგეგმილი, რომ მაქსიმალური ზიანი მიდგომოდა სახელმწიფოს.

“ნაციონალები” რუსეთის წისქვილზე ასხამენ წყალს რეგულარული პროვოკაციული აქციებით საოკუპაციო ხაზთან, რომლებსაც ისინი რუსეთთან საეჭვოდ დაკავშირებული პირების თაოსნობით აწყობენ. რუსოფობია, რომლის გაღვივებასაც ეს პოლიტიკური ძალა ქართულ საზოგადოებაში ცდილობს, იმაზე ბევრად ნაკლები სიბინძურე არაა, ვიდრე რუსეთის ხელისუფლების მიერ ქართველების რუსეთიდან გაძევება 2008 წლის ომის შემდეგ.  ამ ყველაფრის მიზეზი იგივეა – არ უყვართ სამშობლო, მიზანი იგივეა – სურთ მისი დასუსტება!

მთელი ამ წლების განმავლობაში, ხელისუფლებასა და საზოგადოებას “ნაციონალური მოძრაობის” მოღალატეობრივი საქმიანობის მიმართ ერთგვარად მოკრძალებული პოზიცია გვეკავა. გვერიდებოდა ამ ყველაფრის გაშიშვლება და მეტიც, თავდაცვით პოზიციაში ვდგებოდით, როდესაც “ნაციონალური მოძრაობა” პრაგმატულ პოლიტიკას უპირისპირდებოდა და სახელმწიფოს მტრობდა. თითქოს, გვეშინოდა, პროპაგანდისტული მანქანის მეშვეობით ჩვენთვის არ მოეწებებინათ პრორუსის იარლიყი, რომელიც მათ თავად ბუნებრივად ამშვენებს.

“რუსთავი 2”-ის ეთერში მოწყობილი პროვოკაცია იყო მხოლოდ გაგრძელება იმ მტრული საქმიანობისა, რომელსაც “ნაციონალური მოძრაობა”  ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ეწევა. ამდენად, ამ უმძიმესი პროვოკაციის ერთ ჟურნალისტზე ან თუნდაც, მხოლოდ პარტიულ ტელევიზიაზე გადაბრალება მხოლოდ თავის მოტყუება იქნებოდა”- წერს კობახიძე.